شیدایی

آثار و اندیشه های استاد نایینی (ناصر)

شیدایی

آثار و اندیشه های استاد نایینی (ناصر)

شیدایی
نگاهی کوتاه به بعضی از آثار و اندیشه های خلیل صارمی نایینی(ناصر) شاعر و نویسنده معاصر.
استاد و بنیانگذار کونگ فو تو آ در مناطق شرق اصفهان بزرگ.
آخرین مطالب

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

     هوالعزیز

 

ولادت خجسته اسدالله الغالب علی بن ابیطالب شیر خدا

 

 بر عموم شیعیان آن حضرت مبارک باد

 

 

 

 

برگ سبز

 

      در دلــــم نیســـت جــــز ولای عـــــلی             جـــان جمـــــله جهــــــان فدای عـــلی

      خــُـــــرّم آنکــس که اوفـــــتد یـــک دم              بـــر ســــرش ســـایه هُـمــای عـــــلی

      آفــــــــــــتاب ولایــــــت عــــــــــالــــم                 پـــــرتو حُســــن لا فـــــــتای عـــــــلی

      زادگــــــــاهش حــــــریم بـــیت اللـّـــه              شــــد بــــنا کـــعبه از بـــــرای عـــــلی

      بـــه خـــداونـــد جــــز خــدا و رســول              ذرّه ای نـــــــیســت مــــــاورای عـــلی

      آسـمان و زمـــین و آنـچه در اوســت               زنـــــده از نــام جـــانـــفـــزای عـــــلی

      ذوالــــــــفقارش حــــــقیقــت قـــــاطـع            ســرکشــان مـانــده در غَــزای عــــلی

      نـصرت دیــــن نـمی شـــدی مـــــقدور            جــــز به دســــت گــره گـــشای عـــلی

      خُــــفت در بـــــستر پــــــسر عــــمّـش              مـرحــبا ! جــــرات و وفــــای عـــــلی

      در غــــــدیر خُــــــم آن نــــبی امــــین                گــــــفت از جـــانـــب خــــدای عـــــلی

      هـــــر کـــه مــــولای او مــــنم بایــــد                بـعد از ایـن جـــویـد او رضـای عـــلی

      گـــــــفت مــــن دانــــم و خــــدا دانـــد             قــدر و شــــأن و مـقام و جــای عــلی

      تـــا اَبــــد راه رســـــتگـاری جُــــست               هـــر که شــد یـــار و آشـــنای عــــلی

      آنــکه شــد جـــرعه نــوش این درگه               زنــــده مـــی گــــردد از بـــقای عـــلی

      هـــــر فـــرو بـــسته بــاز مـی گــردد                بـا سـر انـگشت عـــقل و رای عــــلی

      خــــاک تــــیره به حـــرمت نـــامـــش                 مـــی شـــــود زَر زِ کــــیـمیـای عـــلی

      مـــستمــندان و بـــــینـوایـــان بــــین                 بــــــر در خــــــانـــه و ســـرای عـــلی

      مــــی دهــــد خـــــاتــــم ســـلـــیمانی             خـــوش بـــه حـــال گــدا گــدای عــلی

      نَـه بــــشر را بُــــوَد نـه جِـنّ و مـلک                 جــود بـــی مِـــــثل و انــــتهای عــــلی

      کــی فـــرو مـــانـده بــاز مــی گــردد                بـــــی نـــصیـب از در عـــطای عــــلی

      درد هــــر دردمــــند بـــــی درمــــان                خوب مـــــی گــــردد از دوای  عـــــلی

      کــــــــــودکــــان یــــــتیم می دانــــند              اُلــــفت بــی حـــــد و صـــــفای عـــــلی

      کـــوفه می دانـــد و مـــدیــنه و چـاه               نالــه هــای عـــــلی ، دعـــــای عــــلی

      در غــــــم فــــاطــــمه خــ ـدا دانــــد                شـرح هــــجران و گــریه هــای عـــلی

      راز تـــــــــنهایــــی ولـــــی الــــلّـــه                تـــــیره شــــب دانـــد و خــدای عـــــلی

      در دل شــب هـــنوز پـــیچیـده ســـت                یـا رب و یـــــارب و صـــــدای عـــــلی

      بـــــشنود گـــوش هر حـقیقت جــوی               هـــر زمان بـــانگ حـق ز نــای عـــلی

      دل چـ ـو پــــروانـه پَر کــشد هـر دم                مـست و دیــــوانــــه در هــوای عـــلی

      کــــاش بــــودم مــــقیم خــاک نــجف                 تــــربــــت پــــاک و دلـــربــای عـــــلی

      دســــت خـالـــی نــــمی روم بـــر در              جـــان فـــشانم بـــه خــاک پــای عـــلی

      ای خوش آنـدم که می شـود روشـن              ظـلـــمت قــــــبر از ضـــــــیای عـــــلی

      (برگ ســــبزیـست تــحفه درویـش)               شـــعر مــــن کـــــی بُوَد رَوای عـــــلی

      جـــــملهء خـــــلق عــــالــم امـــکان                 قــاصــــر از وصـف ماجـــرای عــــلی

      تـا نَــــفَس مـانــده در تَــنَت «ناصر»               دم بـــه دم ، دم زن از ثــــنای عـــــلی *

 

خلیل صارمی نایینی «ناصر»

 

این قصیده را به ساحت مقدس امام المتقین امیر المومنین علی علیه السلام

 تقدیم داشته و امید وارم ثواب و بهره آن به روح مرحوم پدرم 

(حاج رضا صارمی نایینی )عاید و واصل گردد .

 

 

آخرین ویرایش : بهمن 90

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * اشعاری در مدح مولا علی علیه السلام . تنظیم وگرد اوری صمد رحیمیان.چاپ اول  1376 .انتشارات لیوسا

 

                               

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۹۲ ، ۰۱:۰۱
خسرو نایینی